Poučenie ohľadom úhrady kúpnej ceny - vzor

Poučenie o najmenej rizikových spôsoboch úhrady kúpnej ceny pri predaji nehnuteľnosti


 


Titul, meno a priezvisko:


Dátum narodenia:


Trvalo bytom:


 


Ja, dolu podpísaný/á, týmto potvrdzujem, že som bol zo strany realitnej kancelárii AB Contact, s.r.o., IČO: 36 257 753, Kukučínova 8, 921 01 Piešťany poučený o tom, že najmenej rizikové spôsoby úhrady kúpnej ceny pri predaji nehnuteľností (tak pre predávajúceho, ako aj kupujúceho), v prípade ak kupujúci hradí kúpnu cenu z vlastných zdrojov bez potreby zakladať kupovanú nehnuteľnosť, :  1. vinkulácia kúpnej ceny (peňažných prostriedkov) na účte v banke,

  2. notárska úschova kúpnej ceny a

  3. advokátska úschova kúpnej ceny.


Takisto beriem na vedomie, že vyššie uvedené sa štandardne nerealizuje v prípade, ak kupujúci (spolu)financuje kúpu nehnuteľnosti aj úverovými zdrojmi z banky s podmienkou založenia kupovanej nehnuteľnosti v prospech banky.


V takom prípade je riadne uhradenie kúpnej ceny predávajúcemu zabezpečené vkladom záložného práva k nehnuteľnosti v prospech banky, pričom:  1. kúpna cena (okrem rezervačného poplatku) je hradená zvyčajne až po podaní návrhu na vklad záložného práva k nehnuteľnosti v prospech banky a

  2. časť kúpnej ceny hradená z vlastných zdrojov kupujúceho sa hradí vždy pred tým ako je doplatená zvyšná časť kúpnej ceny z úverových (bankových) zdrojov kupujúceho.


 


V Piešťanoch dňa ...........................


 


...........................................................


(doplniť titul, meno a priezvisko)